Regulamin sklepu

REGULAMIN

I. DEFINICJE

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia towaru na wskazany przez Klienta adres. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy tj. czasu między wydaniem towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostępność Produktu – znajdowanie się Produktu na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie https://www.bhealthy.pl informacji o Produkcie i jego cenie;
 4. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.);
 7. Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Produkty i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 8. Polityka Prywatności – postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;
 9. Produkt – produkty w postaci suplementów diety, znajdujących się w ofercie asortymentowej Sprzedającego;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 11. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 12. Sklep Internetowy/ Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.bhealthy.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów;
 13. Sprzedający – Bhealthy Ewa Ostachowska z siedzibą pod adresem: ul. Zeusa 54, 80-299 Gdańsk, NIP: 743-201-09-83, REGON: 280560621;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 )dalej jako Ustawa;
 16. Klient/ Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 17. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną), Ustawie Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

 II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właściciel Sklepu – Bhealthy Ewa Ostachowska z siedzibą pod adresem: ul. Diany 34/3, 80-299 Gdańsk, NIP: 743-201-09-83, REGON: 280560621;
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: http://www.bhealthy.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 3. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Zdjęcia i opisy poszczególnych towarów, zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, których celem jest umożliwienie klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zamieszczonych w portalu specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 5. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. W ramach korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany w szczególności do:
 8. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie właściwego sprzętu technicznego (pkt. 8. poniżej);
 9. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 11. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows;
 12. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w ppkt a. powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Mozilla Firefox (wersja min. 52), Google Chrome (wersja min. 55) lub innej kompatybilnej z włączoną obsługą języka Javascript i akceptującą pliki typu „cookies”;
 13. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 14. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.

 

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
 2. Czas realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 3, wynosi 2 dni robocze.
 3. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Bieg okresu realizacji zamówienia rozpoczyna się po:

– w przypadku wyboru formy płatności „przedpłata” – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

– w przypadku wyboru formy płatności „za pośrednictwem platformy płatniczej” – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

 1. Po czasie realizacji zamówienia, towar wydawany jest przewoźnikowi do dostarczenia.
 2. Zamówienie Produktów następuje po naciśnięciu ikony “ZAMÓW” i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu http://www.bhealthy.com.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.
 4. W celu dokonania zakupu:
 5. Można dokonać dobrowolnej rejestracji z utworzeniem konta poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);
 6. Można również skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji z utworzeniem konta.
 7. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 8. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki i faktury;
 9. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na odpłatność zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 11. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty.
 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 15. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail zawierający potwierdzenie Zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą mailową.
 16. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 12 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnego/ częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia, które uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji.
 18. Zamówienia, co do których istnieją wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez klienta, ono zostać anulowane przez Sklep o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 19. Zamówienie jest skuteczne i zostanie zrealizowane, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz wskaże prawidłowe dane kontaktowe, w tym adres, na który towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane adresowe nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca może anulować zamówienie.
 20. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 21. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: info@bhealthy.pl lub telefoniczną jedynie do momentu przekazania przewoźnikowi zamówionych Produktów.
 22. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim przypadku strony ustalą, czy Klient zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie.
 23. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów, kodów rabatowych na wybrane produkty w Sklepie Internetowym, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 IV. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych, stanowią wartość brutto i całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Klienta w związku z dokonywaną transakcją.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 4. przedpłata (przelew bankowy) – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” należy podać numer Zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu przelewu;
 5. za pośrednictwem platformy płatniczej – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU;
 6. przesyłka pobraniowa – płatne przy odbiorze Zamówienia.
 7. W przypadku wybrania opcji „przedpłata (przelew bankowy)” oraz „za pośrednictwem platformy płatniczej” Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Po przekroczeniu tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 8. Dokonując zapłaty Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura dostarczana wraz z Zamówieniem.
 10. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu należności po ustaleniu i podaniu przez Klienta numeru rachunku bankowego.

 V. WARUNKI DOSTAWY

 1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu zamówienia. Czas dostarczenia zamówienia, liczony od momentu skompletowania i nadania zamówienia przez Sprzedawcę, uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 2. Dostawa Zamówienia realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem nadania towaru jest uiszczenie kwoty wartości zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność „za pobraniem”
 4. Klient ponosi koszty dostawy Zamówienia w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna w zakładce Koszty dostawy.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 6. Koszt dostawy Zamówienia zostanie doliczony do ceny Produktów w trakcie składania zamówienia Produktów przez Klienta.
 7. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. 2015 r. poz. 915), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego (Klienta), jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 VI. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej info@bhealthy.pl. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia odbioru zamówionego Produktu przez Konsumenta.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesyłką pocztową na swój koszt.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsument sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

VII. WARUNKI REKLAMACJI

    1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 3. powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 5. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy można składać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bhealthy.pl lub na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu (faktura VAT) na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 9. Przesyłka z reklamowanym Produktem powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające dokładny opis wady Produktu oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Klientem.
 10. Jeżeli w wyniku uznania przez Sprzedającego reklamacji za zasadną, Produkt wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Sprzedający niezwłocznie zwróci taki Produkt firmą kurierską, na podany przez Klienta adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Produktu.
 11. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
 12. Pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bhealthy.pl lub pisemnie na adres Bhealthy Ewa Ostachowska z siedzibą pod adresem: ul. Diany 34/3, 80-299 Gdańsk.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów przy czym zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje dotyczące tych możliwości oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl